Kişisel Verilerin Korunması

Çalışan Adayı

Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ve özgeçmiş bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler.

Link Tera Bilgi Teknolojileri A.Ş., 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu olarak, kişisel verilerinizi mevzuata uygun şekilde aşağıda yer alan bilgilendirme ve amaçlar kapsamında işleyebilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Çalışan adaylarının işe alım sürecinde toplanan kişisel verileri ile işin niteliğine göre toplanan özel nitelikli kişisel verileri, Şirketimiz tarafından aşağıda sıralanan amaçlarla işlenmektedir:

 • Adayın niteliğini, tecrübesini ve ilgisini, açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,
 • Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak,
 • Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek,
 • İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak,
 • Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek.

Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin Toplanma Yöntemleri

 • Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu,
 • Şirket kariyer sayfası http://www.linktera.com.tr/kariyer/  üzerinden,
 • İstihdam veya danışmanlık şirketleri,
 • Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında,
 • Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile şirketimiz tarafından yapılan araştırmalar,

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel veriler işe alım sürecinde yalnızca işe alım yetkilisi tarafından Şirketin ilgili bölüm yöneticileri ile paylaşılır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Barbaros mah. Mor Sümbül sok. Varyap Meridian Businness I Blok No.1 D.172 Ataşehir-İstanbul, adresine yazılı olarak (Noter kanalı vb. yollarla) iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.