Kişisel Veri İşlemesine İlişkin Başvuru Formu

LİNK TERA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Kişisel Veri İşlemesine İlişkin Başvuru Formu

Link Tera Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (“Linktera”) müşterilerinin, internet sitesi ziyaretçilerinin, çalışanlarının ve kişisel verilerini işlemiş olduğu diğer gerçek kişilerin özel hayatlarının gizliliğine ve kişisel verilerinin güvenliğine azami önem göstermektedir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), KVKK madde 11 uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVKK madde 13 fıkra 1 ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca; veri sorumlusu olan Linktera’ya bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak, Linktera adresine elden ya da posta yoluyla, KEP adresi yoluyla, Linktera’ya daha önce bildirilen ve Linktera sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresine gönderim yoluyla yapılması gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) zaman içerisinde bu başvuru yollarını değiştirdiği veya artırdığı takdirde, değiştirilen veya artırılan yöntemlerle de tarafımıza başvuru yöneltilebilir.

Bu çerçevede Linktera’ya yapılacak başvurular, işbu formun doldurularak;

 • Başvuru Sahibi’nin Linktera adresine gelerek şahsen elden başvurusu ile,
 • Linktera adresine posta gönderimi yoluyla,
 • Başvuru Sahibi tarafından Linktera’nın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine gönderim ile,
 • Başvuru Sahibi’nce Linktera’ya daha önce bildirilen ve Linktera sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresine gönderim yoluyla,

tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda,  yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi 

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru

Küçükbakkalköy Mah. Rüya Sok. 12-18/18 Ataşehir İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Posta vasıtasıyla tebligat

Küçükbakkalköy Mah. Rüya Sok. 12-18/18 Ataşehir İstanbul

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

KEP adresi yoluyla,

linkterabilgiteknolojileri@hs01.kep.tr

KEP adresine gönderilecek e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

E-posta yoluyla,

info@linktera.com.tr

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Ayrıca, Kurul zaman içerisinde başka başvuru yöntemi belirlediği takdirde, bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Linktera tarafından duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK madde 13 fıkra 2 uyarınca, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız, KVKK Kanunu madde 13 hükmü uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

 1. Başvuru Sahibi’nin kişisel ve iletişim bilgileri:

Adı:

 

Soyadı:

 

TC Kimlik No:

 

Uyruğu:

(Başvuru Sahibi Türk vatandaşı değilse)

 

Pasaport No veya (varsa) Kimlik No:

(Başvuru Sahibi Türk vatandaşı değilse[1])

 

Telefon Numarası:

(Tercihe bağlıdır. Belirtmeniz halinde, başvurunuz ya da verdiğiniz bilgiler kapsamında eksiklik ya da anlaşılmayan bir nokta söz konusu ise size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

Faks Numarası:

(Tercihe bağlıdır. Belirtmeniz halinde, başvurunuz ya da verdiğiniz bilgiler kapsamında eksiklik ya da anlaşılmayan bir nokta söz konusu ise size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

E-posta:

(Tercihe bağlıdır. Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

Adres (yerleşim yeri ya da işyeri adresi):

 

 

 1. Lütfen Linktera ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf şirket çalışanı, hissedar gibi)

 Müşteri

 Ziyaretçi

 İş ortağı

 Diğer: ……………………………………………………………..

Linktera içerisinde iletişimde olduğunuz  Birim/Kişi:………………….…………………………………………………………

Konu: ……………………………………..…………………………………….……………...…………………………………………………

 

 

 Eski Çalışanım - Çalıştığım Yıllar : ………………………………………….

 Diğer: ……………………………………………………..

 İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım - Tarih : …………………………………………………………………..

 Üçüncü Kişi şirket Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız şirket ve pozisyon bilgisini belirtiniz

………………………………………………………………………………

 

 1. Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

…………………..…………….……………………………….………………………………............................................................................

..........................................................................................................................................................................

…………………..…………….……………………………….………………………………............................................................................

..........................................................................................................................................................................

…………………..…………….……………………………….………………………………............................................................................

..........................................................................................................................................................................

D. Başvuru formuna ve başvurunuza ilişkin diğer açıklamalar:

İşbu başvuru formu, Linktera ile olan ilişkinizi tespit ederek varsa, Linktera tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Linktera ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Ek evrak ve malumat kapsamında talep edilen belgelerde yer alan ve kimlik doğrulama işlemiyle doğrudan ilgili olmayan bilgiler, ilgili kişi tarafından kapatılarak sunulabilir. Aksi takdirde, ilgili kişinin, bu şekilde kapatılmayan ve kimlik doğrulama işlemiyle doğrudan ilgili olmayan bilgileri tarafımıza açık rıza ile vermiş olduğu kabul edilir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Linktera, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 • Başvuru Sahibi’nin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır.
 • Linktera tarafından başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi gerekiyorsa, bu kayıt ortamının maliyeti Başvuru Sahibi’nden talep edilir.
 • Başvurunuzun reddedilmesi, verdiğimiz cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvurunuza cevap verilmemesi hâllerinde; Linktera’nın cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz gün ve her hâlde başvuru tarihinizden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilirsiniz.
 • Linktera’ya başvuru yolu tüketilmeden Kurul’a şikâyet yoluna başvurulamaz.

 

Başvuru Sahibi’nin

 

 

Adı Soyadı

:

 

Başvuru Tarihi

:

 

İmza[2]

:

 

 


[1] Tebliğ madde 4 fıkra 2 uyarınca, Türk vatandaşı olmayan gerçek kişiler de bu başvuruyu Türkçe yapmak durumundadır.

[2] Başvuru yazılı olarak yapılıyorsa, her sayfanın alt kısmı imzalanmalıdır.