Projelerimiz

PROJELERİMİZ

İhtiyaç: Ulusal ve uluslararası yasal zorunluluklar ile iç kontrol gereksinimleri için hazırlanması gereken raporlar farklı ortamlarda oluşturulduğu için iş gücü gereksinimi artmakta ve rapor üretim süreleri uzamaktadır. Ayrıca, raporlar tek bir kaynaktan beslenmediği için hata ihtimali ortaya çıkmakta ve raporlar arası mutabakat zorlaşmaktadır. Yaşanan bu problemlerin giderilmesi için tek bir kaynaktan beslenen ve süreçleri ilişkilendirilmiş raporlama ortamının oluşturulması istenmiştir.

Çalışma: Raporlama veri ambarı oluşturularak; farklı bölümlerde yer alan veriler (Müşteri, Risk, Teminat, Pasifler, Ödeme Planları, Tahsilat Verisi vb.) konsolide edilmiş ve tek bir veri modeli çatısı altında birleştirilerek oluşturulan bu veri ambarına aktarılmıştır. Hem düzenleyici/denetleyici kuruluşlar hem de bankanın kendi ihtiyaçları için gerek duyulan raporların doğru, zamanında ve birbiri ile tutarlı olarak hazırlanmasına olanak sağlayacak altyapı kurulmuştur.

Sonuç: Yapılan çalışmalar kapsamda hedeflenen süre içerisinde yasal raporların ve banka içi raporların sistemli, kendi içinde ve banka bilançosuyla tutarlı bir şekilde üretileceği alt yapı sağlanmış, iş gücü gereksinimi ve hata ihtimali en aza indirilmiştir.

İhtiyaç: BDDK’nın Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine ilişkin yönetmelik kapsamında tebliğ ettiği standart yaklaşım kuralları çerçevesinde Kredi Risk Ağırlıklı Tutar hesabının yapılması, müşterilerden alınan teminatların optimum (ve mevzuata uygun) şekilde kullanılarak bu tutarın azaltılması ve ulusal/uluslararası gereksinimler çerçevesinde belirtilen raporların oluşturulması talep edilmiştir.

Çalışma: Mevcutta banka iç sistemleri üzerinden yalnızca krediler dikkate alınarak devam ettirilen hesaplama yaklaşımı yeniden ele alınmıştır. Çalışma uçtan uca otomatize sistem hedefi ile başlatılmış ve öncelikle banka veriambarında yer almayan veriler ile bu verilerin otomatizasyonu üzerinde çalışılmıştır.  Banka veriambarında toplanan ve risk hesabına aktarılacak olan tüm veriler (Risk, Teminat, Müşteri, Piyasa Verileri vb.) ön kalite kontrolleri uygulandıktan sonra SAS CRMS* Çözümü’ne aktarılmıştır. Çözüm içinde barındırdığı Kredi Riski Hesaplama Kuralları ile skont bazında risk değerleri hesaplamakta, Lineer Optimizasyon Algoritması ile olası en iyi Risk-Teminat dağıtımını gerçekleştirmektedir.

Banka müşterilerinin kredileri SAS CRMS* çözümü veri modeline uygun bir şekilde teminatları ile ilişkilendirilerek kredi-teminat optimizasyonu uygulanabilir hale getirilmiştir. Verilerin aktarım sürecine veri bütünlüğü ve tutarlılığının korunmasına ilişkin kontroller eklenmiştir. Optimizasyon sonucu oluşan çıktı tabloları kullanarak BDDK Risk Raporlarının oluşturulması sağlanmıştır (KR510AS / KR511AS / KR520AS / KR521AS).

*Credit Risk Management Solution:  SAS Firması tarafında geliştirilmiş, kredi riski yönetimi için kullanılan, risk ağırlıklı varlık değerinin optimum düzeyde hesaplanmasını sağlayan platform

Sonuç: Proje planlamasında hedeflenen süre içerisinde BDDK ve uluslararası BASEL kredi riski mevzuatına uygun, İştirakler Solo ve Konsolide bazında, veri ve arşiv yapısı mutabakatı sağlanan ve kredi – teminat optimizasyonu yapabilen kredi riski raporlama platformu geliştirilmiştir.

İhtiyaç: BDDK’nın Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine ilişkin yönetmelik kapsamında tebliğ ettiği içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşım kuralları çerçevesinde Risk Ağırlıklı Tutar hesabının yapılması, BDDK ve uluslararası BASEL gerekesinimleri çerçevesinde belirtilen raporların oluşturulması talep edilmiştir.

Çalışma: İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım (Temel ve İleri) kapsamında gereken ek parametreler belirlenmiş (TO, THK, TT), bu parametrelerin (THK, TT) modellenmesi için gereken altyapının kurulması sağlanmıştır. SAS CRMS’in İDD mevzuatı çerçevesinde ve İDD parametrelerini kullanarak Kredi Risk Ağırlıklı Tutar hesabını yapması sağlanmıştır. Yine proje kapsamında BDDK tarafından talep edilen Risk Raporları (KR600AS / KR601AS / KR602AS / KR603AS / KR610AS / KR611AS) oluşturulmuştur.

İhtiyaç: BDDK ve UFRS standartları kapsamında bankanın risklere karşılık ayırması gereken karşılıklar manuel olarak hesaplanmaktaydı. Proje kapsamında BDDK ve UFRS standartlarınca karşılıkların ay sonunda otomatik olarak hesaplanması talep edilmiştir.

Çalışma: Kurulan yapı kapsamında özel ve genel karşılıkların otomatik olarak hesaplanması amaçlanmıştır. Bu çerçevede özel ve genel karşılık atanacak riskleri otomatik sınıflayan bir altyapı geliştirilmiştir. Genel karşılık hesaplaması için risklerin sınıfları ve bu sınıflar için mevzuat uyarınca verilen değerler kullanılmıştır. Özel karşılık atanacak riskler için gecikme gün sayıları ve ilişkilendirilmiş teminatlar dikkate alınarak teminat dağıtım optimizasyonu oluşturulmuştur. Özel karşılıklar, dağıtım sonunda kalan net risk değeri üzerinden hesaplanmıştır. Hesaplama çalışmalarına ek olarak karşılıkların kredi bazında detay ve belirlenen seviyelerinde gösterilmesini sağlayan raporlama altyapısı hazırlanmıştır.

Sonuç: Proje sonunda karşılıkların aylık otomatik olarak hesaplanması ve raporlanması ile mevcut gecikme günleri üzerinden bugünkü durumun ileri tarihli projeksiyonunun gözlemlenebileceği altyapı sağlanmıştır.

Temel ya da İleri İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşıma geçmeyi hedefleyen bankalar için mevcut kredi portföyleri ve İDD parametreleri kullanılarak yaklaşık Kredi Riski Ağırlıklandırılmış tutar simüle edilmiştir. Yine banka portföyünden yararlanılarak BDDK IDD kredi riski raporları simülasyon ortamında oluşturulmuştur.

Banka risk yönetimi ve iştiraklerine BASEL ve BDDK Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin mevzuatları çerçevesinde kredi riski hesaplama ve raporlama sürecine ilişkin detaylı 2 günlük eğitim verilmiştir. Eğitim sonrasında yapılan süreç takibinde özellikle iştirak raporlama sürecinde yaşanan hataların %35 düştüğü gözlemlenmiştir.

İhtiyaç: Aktif Pasif ve Piyasa Riski Yönetimi uygulamaları kapsamında banka sistemlerinde bulunan verinin tek bir kaynakta, ürünlerin finansal özelliklerini taşıyacak ve senaryo analizlerine imkan verecek esneklikte yer almaması. Ayrıca Piyasa Riski ve Aktif Pasif Yönetimi ihtiyaçları ile örtüşen yasal raporların her birinin farklı sistemlerden farklı şekillerde üretilmesinin ortaya çıkardığı tutarsızlıkların giderilmek istenmesi.

Çalışma: SAS RMB ürünü implementasyonu, uygun veri modeli ve analitik yapının kurulması ile beraber, Aktif Pasif Yönetimi ve Piyasa Riski analizleri için gerekli olan banka verisi ve piyasa verisi sisteme alınmıştır. İhtiyaç duyulan esnekliğin sağlanması için veri dizaynı mümkün olan en granüler düzeyde, bir çok banka biriminin ihtiyacını karşılayacak şekilde ve senaryo analizlerine imkan verecek şekilde yapılmıştır. Kurulan esnek ve granüler yapı sayesinde farklı ihtiyaçlar ve kullanımlar için uygun, mutabakatları tamamlanmış bir veri bütünü ve analitik açıdan oldukça güçlü bir ürün banka hizmetine sunulmuştur.

Sonuç: Banka bilançosunun tamamı sisteme aktarılmış ve bütün analitik hesaplamaların yapılması sağlanmıştır (Nakit Akışı, Faiz Geliri Analizleri, Likidite Analizleri vb) . Sistem bilançonun bütün nakit akışlarını ve fiyatlamalarını yapmaktadır. Ayrıca global olarak kabul görmüş veya banka tarafından mevcut olarak kullanılan stres ve hassasiyet analizleri ile yasal raporlar da (LR101, FR400, Global – Lokal LCR, Global NSFR) sistem üzerinden üretilebilmektedir.

Teminatlı Menkul Kıymet ihracına konu olacak varlıklar için seçilebilme kriterleri üzerinden, SPK mevzuatında öngörülen tutarı karşılayacak şekilde rassal havuz oluşturulması için gerekeli altyapı ve sistem tasarlanmıştır. Bu çalışma kapsamında menkul kıymet ihracı sonrasında varlık havuzunun performansını gösteren ihraççı ve yatırımcı raporları ile iç kontrol amaçlı detay raporların aylık otomatik olarak üretilmesi sağlanmıştır.

İhtiyaç: Şube ve interbank türev işlemleri için kullanılan arayüzlerin, iş akışları ve entegrasyonların güncel ihtiyaçlara göre cevap vermesi için Döviz Opsiyonu ve Faiz Türevi ürünlerine yönelik modül altyapısının yenilenmesi talep edilmiştir.

Çalışma: Murex ve ana bankacılık sistemi arasındaki entegrasyon ve iş akışı, tasarlanan yeni veri modeli üzerine alınmış, mevcut kullanılan ürünlere ek olarak, banka hazine yönetimi tarafından talep edilen yeni ürünler de hayata geçirilmiştir. Ürünlere yönelik dış entegrasyonlar (muhasebe, vergi, swift, vb.) yeni veri modeli üzerinden tekrar ele alınmıştır. Müşteri işlemleri için işlemin “book” edilmesi sonrasında müşterinin kayıtlı mail adresine otomatik talimat yaratacak altyapı için gerekli talimat kurgusu hazırlanmıştır.

Sonuç: Sistem entegrasyonu eksiksiz tamamlanarak ürünler kullanıma açılmış, yasal zorunluluklar ve yeni türev tebliğine yönelik uygunluk sağlanmış, işlem sonlarında talimatlar otomatik oluşur ve gönderilir hale gelinmiştir.

İhtiyaç: Herhangi bir sistem entegrasyonu olmadan gerçekleştirilen ve manuel olarak takip edilen emtia, enerji, faiz türevleri ve çeşitli yapılandırılmış ürünlere yönelik ara yüz ve iş akışlarının oluşturularak, bu ürünlerin ana bankacılık sistemine entegrasyonlarının sağlanması talep edilmiştir.

Çalışma: Kapsam dahilindeki mevcutta manuel takip edilen ürünler için yeni bir veri modeli oluşturulmuş, kullanıcı ara yüzleri ve iş akışları yeniden tasarlanarak, raporlama, nostro, EFT, muhasebe ve vergi gibi modüllere yönelik entegrasyonlar kurgulanmıştır.

Sonuç: Mevcut yapıda süregelen manuel takip ve raporlama mekanizması sonlandırılarak, sistemsel iş akışına sahip, kaydedilebilir ve raporlanabilir uygulama devreye alınmıştır.

Müşterilerin döviz işlemlerine yönelik kullanıma sunulacak ve doğrudan döviz modülü ile entegre çalışacak bir yatırım platformu hizmeti sunulması hedeflenmektedir.

Dışarıdan sağlanacak döviz işlem platformu, kurumsal internet bankacılığından servis edilen bir uygulama ile entegre edilecektir. Bu kapsamda, piyasa verilerinin farklı bir kaynaktan bu platform için özel olarak sisteme alınması ile belirlenen müşterilerin daha avantajlı fiyat üzerinden işlem yapabilecektir.

İhtiyaç: Kadın yönetimi veya sahipliğindeki KOBİ’lerin çeşitli alanlarda kendilerini değerlendirebilecekleri, tavsiye alabilecekleri; şirketin finans yönetimi, insan kaynakları, pazarlama ve satış, operasyon, risk yönetimi, pazar bilgisi gibi alanlardaki mevcut durumunu değerlendirip olası iyileştirme noktaları için detaylı analiz yapabilen bir araca ihtiyaç tespit edilmiştir.

Çalışma: 8 farklı ülke ve dil için web tabanlı olarak geliştirilen uygulama ile kadın yönetimi veya sahipliğindeki KOBİ’lerin, çeşitli alanlarda kendilerini değerlendirmeleri ve şirketlerini kendi ülkelerindeki diğer KOBİ’lerle kıyaslayabildikleri analiz raporlarına ulaşmaları sağlanmıştır.

Sonuç: Kadın yönetimi veya sahipliğindeki KOBİ’lerin güçlü ve zayıf yönlerini tüm detayları ile belirlemesi sonrasında partner bankalar vasıtası ile yalnızca bu tür KOBİ’ler için özel hazırlanmış kredi ve finansman ürünlerine ulaşmaları sağlanmıştır.

İhtiyaç: Tarım ve Hayvancılık Kredileri’ni sektöre özel parametrelerle değerlendirecek bir çözüm aracının eksikliğini gidermek amacıyla belirli kriterlere göre gerçekçi sonuç veren bir değerlendirme mekanizmasının kurulmasının gerekliliği aktarılmıştır.

Çalışma: Çalışma kapsamında tarım ve hayvancılık sektörüne özel limit tahsisi ve kredi kullandırımı alt yapıları hazırlanmıştır. Bu kapsamda Kredi Kayıt Bürosı ve T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sağlanan altyapı ve bilgiler kullanılarak üreticiye özel limit tutarı ve ödeme planının belirlenmesi sağlanmıştır.

Sonuç: Değerlendirme sisteminin devreye girmesinden itibaren, tarım ve hayvancılık müşterileri kredibiliteleri hızlı ve gerçek duruma en yakın şekilde değerlendirilerek etkin pazarlama mümkün hale gelmiş ve sorunlu kredi oranlarında düşüş gözlemlenmiştir.

İhtiyaç: Uluslararası para transferleri ve dış ticaret işlemlerinde yönetilen masraf ve komisyonların takibi, ödenmesi, muhasebeleşmesi süreçlerinin sistematik hale getirilmesi ihtiyacı bulunmaktaydı.

Çalışma: Masraf ve komisyonların işlem tipi, müşteri, müşteri tipi, SBU tipi ve SWIFT kodu bazında standart dışı tanımlanabilmesini sağlayan yapı ile beraber, karşı bankadan talep edilen komisyonların takibi, ödemesi ve  muhasebeleşmesi otomatize edildi.

Sonuç: Uluslararası para transferleri operasyon birimlerinin iş yükü azaltıldı; masraf ve komisyon gelirlerinde önemli artış sağlandı.

İhtiyaç: Müşteri ürünlerini uzman sistemlerden sorgulayan yapılardaki teknik altyapı verimsiz çalışıyordu. Bunun sonucu olarak da verinin çekilmesi ve ekranlara beslenmesi çok uzun sürüyordu. Sürenin kısaltılması ve teknik altyapının değişen ihtiyaçlara uygun şekilde iyileştirilmesi gerekiyordu.

Çalışma: Müşteri ürünleri için merkezi veri tabanı kurulması ve ilgili sistemlerin yalnızca bu kaynaktan beslenmesi için teknik çalışma tamamlandı.

Sonuç: Teknik çalışma başarılı bir şekilde tamamlanarak, ilgili birime teslim edildi.

İhtiyaç: Bankada farklı birimler ve sistemlerin kullandığı birçok farklı “ürün ağacı” yapısı bulunmaktaydı; bu durum teknik çalışmalar için büyük karışıklığa ve zaman kaybına sebep olmaktaydı.

Çalışma: Ürün isim ve seviye standardının sağlanması yönünde taslak bir ürün ağacı çıkartıldı ve yeni ürün ağacına entegre olunması sırasında ortaya çıkabilecek potansiyel sorunlar bir fizibilite çalışması ile ihtiyaç sahibine sunuldu.

Sonuç: Teknik çalışma başarılı bir şekilde tamamlanarak, ilgili birime teslim edildi.

İhtiyaç: Raporlamalarda ihtiyaç duyulan dışkaynak verilerinin verimli bir şekilde banka veri tabanına alınıp, işlenilebilir hale getirilmesine ihtiyaç duyuluyordu.

Çalışma: Bankanın hazine departmanın değerleme, raporlama gibi alanlarda kullanacağı verilerin farklı kaynaklardan anlık olarak alınarak ortak canlı bir datamarta kaydedilmesini sağlayan; kaydedilen veriler üzerinden çeşitli hesaplamalar yaparak ilgili departmanlara veri beslemesi ve raporlaması yapan uygulama tasarlandı.

Sonuç: Teknik çalışma başarılı bir şekilde tamamlanarak, hayata geçirildi.

İhtiyaç: Çağrı Merkezi fonksiyonlarının birçok farklı platforma dağılmış yapısı sebebiyle, müşterilere hızlı ve verimli hizmet vermek konusunda sorun yaşanıyordu. Çağrı Merkezi hizmet sürelerinin kısaltılması ve müşteri ihtiyaçlarının karşılanabilmesi adına Çağrı Merkezi platformlarının tekilleştirilmesi gerekiyordu.

Çalışma: Çağrı Merkezi süreçleri analiz edilerek, tek platforma geçiş için üst seviye gereksinimler belirlendi. Oluşturulacak yeni süreç kurguları ve ekranlarının analiz ve tasarımı gerçekleştirildi.

Sonuç: Analiz ve yazılım aşamaları devam etmektedir.